Procedura de vizare a documentelor de studii la Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor


 Sursa informatiilor:http://www.cnred.edu.ro/ 

Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor                                                    

Programul de lucru cu publicul

Începând cu data de 15 mai 2013 programul de lucru cu publicul la CNRED este următorul:

eliberarea atestatelor de echivalare/recunoaştere a diplomelor: luni-joi, între orele 9-12;

audienţe: luni-joi, între orele 10-12 - programările pentru audienţe se pot face telefonic sau în scris (cerere/e-mail).

Ministerul Educaţiei Naţionale

Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor

Str. Spiru Haret nr. 12, parter, camera 14,

Sector 1, 010176 Bucureşti

Eliberare acte de studii vizate: în aceeaşi zi.

E-mail: cristian.mihailescu@medu.edu.ro, irina.iordache@medu.edu.ro

Telefoane: 021 405 56 45, 021 313 26 77

Fax: 021 313 10 13

Informaţii prin telefon: de luni până joi, între orele 09:00-12:00.


Actele de studii din învăţământul superior care pot fi vizate:

 • Diplomele de studii superioare (licenţă, masterat şi doctorat) sau adeverinţele de absolvire (licenţă şi masterat),
 • Foaia matricolă sau Suplimentul la Diplomă sau situația școlară (anexă la diploma de studii),
 • Programa analitică (anexă la diploma de studii),
 • Certificatul de pregătire didactică,
 • Certificat an pregătitor,
 • Adeverinţă pentru rezultatele obţinute la examenul de licenţă,
 • Adeverinţă care atestă calitatea de student pentru cetăţenii europeni,
 • Adeverinţă de finalizare a studiilor.
 • Dosarul pentru vizare cuprinde următoarele documente:
Cerere adresată ministrului educaţiei naţionale, prin care se solicită vizarea actului de studii:
 • documentul tipizat poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/formular_vizare.pdf
 • se semnează după verificarea actelor (model completat);
Actele de studii pentru care se solicită aplicarea vizei în ORIGINAL şi în copie simplă:
           ·         diploma,
       ·         adeverinţă de finalizare a studiilor (dacă este cazul),
       ·         suplimentul la diplomă sau foaia matricolă sau situația școlară (dacă este cazul),
       ·         rezultatele de la examenul de licenţă (dacă este cazul),
       ·         certificatul de pregătire a personalului didactic (dacă este cazul),
       ·         suplimentul la certificatul de pregătire a personalului didactic (dacă este cazul),
       ·         certificat an pregătitor (dacă este cazul),
       ·         programa analitică (dacă este cazul): în cazul în care se solicită programa analitică este necesară o copie simplă doar după adeverinţa nominală (adică prima pagină);
       ·         Adeverinţa de autenticitate a diplomei şi a foii matricole/suplimentului la diplomă eliberate de instituţia de învăţământ superior emitentă - în ORIGINAL;
       ·         pentru adeverinţele de absolvire nu este necesară prezentarea unei adeverinţe de autenticitate;
       ·         pentru cetățenii străini, adeverința de autenticitate trebuie să conțină și numărul scrisorii de acceptare la studii/adeverinței de recunoaștere a studiilor în baza cărora au fost acceptați să studieze pe teritoriul României; în caz contrar, se va prezenta de către petent o copie simplă a scrisorii de acceptare/adeverinței de recunoaștere a studiilor.

Documente personale de identificare, în copie simplă:
          ·         actul de identitate al titularului diplomei – buletin de identitate, carte de identitate, carte de identitate provizorie, permis de şedere în România sau paşaport (aflat în termen de valabilitate);
       ·         certificatul de căsătorie sau de divorţ, când a avut loc o schimbare a numelui;
       ·         actul de identitate al împuternicitului / delegatului / rudei, dacă este cazul;
       ·         copie după documentele care dovedesc gradul de rudenie, dacă este cazul.

Taxele pentru vizarea actelor de studii au fost stabilite prin OMEC nr. 3161/2002 : 5 RON cererea şi 20 RON pentru fiecare act vizat (diploma, supliment la diplomă, programa analitică, etc).

Exemplu: diplomă + supliment la diplomă = 45 RON

Pentru vizarea diplomei de licenţă sau a diplomei de master este obligatorie prezentarea unei copii simple a foii matricole/suplimentului la diplomă.

Pentru vizarea certificatului de pregătire a personalului didactic este obligatorie prezentarea unei copii simple faţă-verso a diplomei de licenţă dacă aceasta a fost vizată anterior. În cazul în care diploma de licenţă nu a fost vizată, se va prezenta o copie față-verso a diplomei de licență și o copie față-verso a foii matricole/suplimentului la diplomă.

Pentru vizarea diplomei de master sau a adeverinței de finalizare a studiilor de masterat este obligatorie prezentarea unei copii simple faţă-verso a diplomei de licenţă dacă aceasta a fost vizată anterior. În cazul în care diploma de licenţă nu a fost vizată, se va prezenta o copie față-verso a diplomei de licență și o copie față-verso a foii matricole/suplimentului la diplomă.

Pentru vizarea foii matricole/suplimentului la diplomă este obligatorie prezentarea unei copii simple faţă-verso a diplomei dacă aceasta a fost vizată anterior. În cazul în care diploma nu a fost vizată, aceasta va fi prezentată pentru vizare.

Pentru vizarea programei analitice este obligatorie prezentarea unei copii simple faţă-verso a diplomei şi a foii matricole/suplimentului la diplomă dacă acestea au fost vizate anterior. Dacă nu au fost vizate, aceastea vor fi prezentate pentru vizare.

Se va verifica de către titular ca toate actele de studii prezentate să fie semnate de către rectorul universităţii şi ştampilate cu sigiliul oficial al universităţii emitente.

Aplicarea vizei pe actele de studii poate fi solicitată de către:

        ·         titularul actului,

       ·         soţul sau soţia titularului ori o rudă de gradul 1 cu titularul actului (mamă, tată, frate, soră, fiu, fiică) – fără a fi necesară prezentarea unei procuri speciale notariale,

       ·         altă persoană fizică care prezintă procura notarială specială sau împuternicirea avocaţială; un exemplar original al procurii sau o copie legalizată va rămâne la CNRED,

       ·         persoană juridică care a încheiat cu titularul actului un contract având ca obiect realizarea în numele acestuia a procedurilor necesare pentru aplicarea vizei, prin reprezentant care prezintă delegaţie în acest sens,

       ·         instituţiile de învăţământ superior din România care au obţinut acreditarea de funcţionare din partea MEN, pentru absolvenţii cetăţeni străini, prin reprezentant care prezintă delegaţie în acest sens.

·         În cazul în care procura notarială a fost întocmită pe teritoriul altui stat, este necesar ca aceasta să îndeplinească următoarele condiţii: 

                ·         să fie tradusă în limba română şi legalizată,

           ·         să fie apostilată sau supralegalizată de autorităţile competente ale statului pe al cărui teritoriu a fost întocmită.

Se acceptă împuternicirile efectuate la ambasadele sau consulatele României din diverse state. Împuternicirile efectuate sub semnătura ambasadorului/consulului nu trebuiesc traduse sau apostilate/supralegalizate.

        

        Depunerea actelor


Solicitanții pot depune actele de studii la sediul oricărei instituții de învățământ superior de stat din România sau la Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor.

Lista instituțiilor de învățământ superior din România care pot prelua actele de studii pentru vizarea acestora de către CNRED o puteți studia aici.

Taxa se poate achita la casieria CNRED (program de luni până joi, între orele 9-15) sau prin Ordin de plată / Mandat Poştal în care să fie menţionat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale

Cod Fiscal: 13729380

Banca: Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti - DTCPMB

Cod IBAN: RO27TREZ7005003XXX000069

Cod SWIFT: TREZROBU

Cod BIC: TREZ

Important: Pe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scris codul IBAN pentru ca plata să fie valabilă!

Solicitanţii care se prezintă pentru vizare la sediul CNRED vor achita taxa la casieria CNRED.Program
  Momentan nu se lucreaza la sediu. CONCEDIU MATERNAL!

ADRESA NOASTRA


---- lextradeinternationalpl@gmail.com